Naturkapitalinvesteringar i Kina

Kina investerar i ekosystemtjänster på ett sätt som är anmärkningsvärt när det gäller omfattning, varaktighet och innovation.

GEF/Flickr

GEF/Flickr

Kina investerar i ekosystemtjänster på ett sätt som är anmärkningsvärt när det gäller omfattning, varaktighet och innovation. Efter allvarlig torka år 1997 och massiva översvämningar ett år senare genomförde Kina flera nationella skogsbruks- och bevarandeinitiativ, för mer än 100 miljarder dollar under ett årtionde. Dessa riktade satsningar syftar till att säkra naturkapital och minska fattigdom genom överföring av medel från kustprovinserna till inlandet, där många ekosystemtjänster har sitt ursprung. Över 120 miljoner lantbrukare är direkt involverade i olika program för att minimera jorderosion, minska ökenspridning och skydda den biologiska mångfalden, i syfte att bland annat minska risken för översvämningar, gynna ekoturism och generera ett mer produktivt jordbruk.